Payment services agreement

Valid from 01-07-2022

Download the document

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis el. kanale ir programėlėje vadinama Sollo taisyklėmis. Šiame dokumente aprašytos bendrosios sutarties sąlygos, mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, kainynas, šalių teisės ir pareigos, kt. sutarties nuostatos.

 

 1. SUTARTIES ŠALYS
 2. 1. Klientas – vartotojas (fizinis asmuo), veikiantis savo vardu ir laisva valia, patvirtinantis, kad yra tikrasis naudos gavėjas bei yra sudaręs šią Sutartį su Bendrove ir naudojasi Bendrovės paslaugomis.
 3. Bendrovė – SOLLO, UAB, juridinio asmens kodas yra 302575294, registracijos adresas – Mamoničių g. 3, 02300 Vilnius, adresas korespondencijai Zietelos g. 3, 03160 Vilnius Lietuvos Respublika, tel. (8 5) 204 3011, el. paštas info@sollo.lt, veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, mokėjimo įstaigos licencijos numeris 3 (https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=203).

 

 1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  1. Bendrovės svetainė – Bendrovės interneto svetainė sollo.lt.
  2. Darbo diena – Visos dienos, išskyrus LR Darbo kodekso 162 straipsnyje numatytas švenčių dienas. Komunikacija tarp Bendrovės ir Kliento vyksta tik darbo dienomis.
  3. Elektroniniai pinigai – tai Bendrovės į apyvartą išleista iš anksto apmokėta piniginė vertė, kuri gali būti panaudota mokėjimo tikslais ir laikoma elektroninėse laikmenose. Bendrovė Elektroninius pinigus leis ir su tuo susijusias paslaugas (pvz. paskyros papildymą) teiks tik gavusi Elektroninių pinigų licenciją.
  4. Kainynas – sutarties priedas, kuriame skelbiama informacija apie komisinį atlyginimą, pateikiami Bendrovės patvirtinti mokėjimo paslaugų, Kliento atliekamų mokėjimo operacijų įkainiai bei mokėjimo operacijų limitai, ir kuris yra skelbiamas viešai Bendrovės svetainėje.
  5. Komisinis atlyginimas – Bendrovės taikomas atlygis už teikiamas paslaugas. Komisinio atlyginimo dydis yra nustatytas Kainyne.
  6. Kliento ID – registracijos Programėlėje ir Bendrovės svetainėje metu Klientui suteiktas atpažinimo kodas, matomas Paskyroje prie Kliento asmens duomenų, naudojamas prisijungimui prie Paskyros bei nurodomas atliekant Lėšų pervedimą, papildymą iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo ir (ar) mobilų mokėjimą (lėšų pervedimą tarp Bendrovės paskyrų turėtojų).
  7. Kliento identifikavimas – procedūra, kuri atliekama Kliento tapatybei nustatyti.
  8. Lėšos – grynieji (banknotai ir monetos) ir negrynieji pinigai, Elektroniniai pinigai.
  9. Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo paslauga, kai Kliento prašymu, pateiktu mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui, mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš Kliento Paskyros, esančios Bendrovėje į Kliento ar kito asmens sąskaitą, esančią kitoje mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje (pvz. banke, kredito unijoje, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje ir kt.).
  10. Mokėjimo nurodymas – Kliento nurodymas Bendrovei įvykdyti mokėjimo operaciją.
  11. Mokėjimo paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos, Klientui naudojantis Programėle, susijusios su Kliento Paskyros sukūrimu, administravimu, mokėjimo operacijų vykdymu.
  12. Mokėjimo priemonė – Kliento naudojama priemonė mokėjimo operacijoms atlikti, pvz. Programėlė.
  13. Neautorizuota mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, kuriai nebuvo duotas Kliento Sutikimas įvykdyti mokėjimo nurodymą.
  14. Paskyra – Bendrovėje Kliento vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, pasiekiama per Bendrovės svetainę ar Programėlę, naudojama Kliento mokėjimo operacijoms vykdyti ir apskaityti bei kitiems Paskyroje nurodytiems veiksmams (operacijoms) atlikti.
  15. PIN kodas – personalizuotas saugumo duomuo, žinomas tik Klientui (ir (ar) sukurtas Kliento), naudojamas tvirtinant mokėjimo operacijų, atliekamų mokėjimo priemone, autentiškumą.
  16. Privatumo politika – Bendrovės patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Kliento asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles. Su Privatumo politika Klientas gali susipažinti Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje.
  17. Programėlė – Bendrovės programėlė, įdiegiama ir naudojama Kliento mobiliajame įrenginyje ( iOs ir Android), kurią galima atsisiųsti iš Apple Store ir Google Play prekyviečių / platformų, ir kuri leidžia Klientui pasiekti Paskyrą.
  18. Sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Bendrovės, su visais jos priedais, įskaitant Sutarties V dalyje aprašytas Mokėjimo paslaugų teikimo taisykles, Kainyną ir kitus dokumentus, kuriuose yra nuoroda į Sutartį su visais vėlesniais šių dokumentų pakeitimais ir (ar) papildymais.
  19. Sutikimas – mokėjimo nurodymo patvirtinimas. Laikoma, kad Kliento sutikimas duotas, kai mokėjimo nurodymą Klientas patvirtina Bendrovei priimtinu elektroniniu (mobiliu) parašu, įvestu PIN kodu ar savo duomenis pateikdamas prekybininkui ar paslaugos teikėjui, įvesdamas 3D kodą, gautą mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu, prekybininkui ar paslaugų teikėjui pateikdamas mokėjimo kortelės numerį ir kitus duomenis ir duodamas sutikimą inicijuoti mokėjimo nurodymus nurašyti lėšas iš Kliento sąskaitos.
  20. Šalys – Klientas ir Bendrovė kartu.
  21. Tarpininkas – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas yra 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius, kuris veikia Bendrovės vardu ir ją atstovauja Mokėjimo paslaugų teikimo metu. Tarpininkas yra įtrauktas į mokėjimo įstaigų veiklą prižiūrinčios institucijos tvarkomą viešąjį mokėjimo įstaigų (ir jų tarpininkų) sąrašą (http://www.lb.lt/sarasas_1) ir teikia mokėjimo paslaugas parduotuvių kasose.

 

 • BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS
  1. Bendrovės ir Kliento santykius reglamentuoja šios Sutarties sąlygos, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
  2. Sutartis tarp Bendrovės ir Kliento sudaroma nuotoliniu būdu Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje.
  3. Klientas privalo susipažinti su Sutarties sąlygomis iki Sutarties sudarymo momento. Nurodyti dokumentai patalpinti Bendrovės svetainėje, taip pat pasiekiami Programėlėje.
  4. Sutartis kartu yra vienašališkai neatšaukiamas Bendrovės ir Kliento susitarimas, kad Kliento sudaryta Sutartis (jos pakeitimai ir (ar) nutraukimas), Kliento nurodymai dėl mokėjimo operacijų vykdymo ir kiti veiksmai, atlikti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtinti rašytiniai dokumentai, ir gali būti naudojami kaip įrodanti priemonė teisme ar kitose institucijose ar įstaigose.
  5. Klientas, parsisiuntęs Programėlę į savo mobilųjį įrenginį ir (ar) Bendrovės svetainėje, susipažįsta su Sutarties sąlygomis, Privatumo politika, ir, jeigu sutinka su Sutarties sąlygomis bei pageidauja sudaryti Sutartį, pažymi (paspaudžia) mygtuką prie teiginio „Sutinku su Sollo taisyklėmis“.
  6. Klientas, nepageidaujantis sudaryti Sutarties, galės išbandyti Programėlės funkcionalumus kaip neregistruotas vartotojas – suformuoti įmokų krepšelį, t. y. Pasirinkus paslaugų teikėją ir pateikus nurodytą informaciją (mokėtojo kodą, mokėjimo informaciją), Programėlė ar Bendrovės svetainė suformuos brūkšninį kodą. Nuskenavus šį brūkšninį kodą Tarpininko kasoje, Klientas galės apmokėti įmokas, įtrauktas į krepšelį.
  7. Sutarties sąlygos, su kuriomis susipažįsta ir su kuriomis sutikimą išreiškia Klientas pirmosios registracijos Programėlėje / Bendrovės svetainėje metu yra taikomos visiems Kliento veiksmams Programėlėje / Bendrovės svetainėje iki atnaujintų Sutarties sąlygų paskelbimo.
  8. Programėlės ir Bendrovės svetainės funkcionalumai, susiję su Paskyros valdymu, gali būti bet kada Bendrovės vienašališkai pildomi, keičiami (įskaitant panaikinimą), atnaujinami. Atsiradus naujoms Programėlės funkcijoms, pasiūlymas dėl naujų funkcijų įsidiegimo pateikiamas Klientui, o Kliento sutikimas dėl naujų funkcijų įdiegimo ir naudojimo išreiškiamas Klientui įdiegiant pasiūlytus atnaujinimus.
  9. Bendrovė turi teisę nutraukti paslaugų teikimą per Programėlę ar per Bendrovės svetainėje sukurtą Kliento Paskyrą, informavusi Klientą ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo nutraukimo dienos. Paslaugų teikimo per Programėlę nutraukimas neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų, atsiradusių iki nutraukimo dienos, įvykdymo. Jei Kliento Paskyroje iki paslaugų nutraukimo dienos yra Lėšų likutis, Klientas privalo pateikti Bendrovei Mokėjimo nurodymą dėl Lėšų pervedimo į kitą Kliento mokėjimo sąskaitą.
  10. Bendrovė Kliento asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka.
  11. Klientas, atsisiųsdamas Programėlę iš Sutartyje nurodytų oficialių prekyviečių / platformų, išreiškia sutikimą / nesutikimą su Programėlės prieiga prie tam tikrų mobiliojo įrenginio duomenų, nurodytų Privatumo politikoje.
  12. Klientas turi teisę naudotis Programėle išimtinai asmeniniais (vartojimo) tikslais.
  13. Sutarties galiojimo metu Klientas turi teisę gauti informaciją apie atliktas mokėjimo operacijas ir (ar) Paskyros būklę (pvz. išrašą už pasirinktą laikotarpį). Su šia informacija Klientas gali susipažinti prisijungęs per Programėlę ar per Bendrovės svetainę nemokamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
  14. Klientas turi teisę bet kada raštu popieriuje ar naudojant kitą patvariąją laikmeną gauti informaciją apie Sutartį. Klientas su Sutartimi jos aktualia redakcija) gali susipažinti Bendrovės svetainėje.
  15. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai s kirti pranešimai ir kita korespondencija teikiama raštu lietuvių kalba, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečios nuostatos aiškiai leidžia pateikti kita forma, ir bus laikoma tinkamai pateikta, kai ji įteikiama asmeniškai ar registruotąja pašto siunta arba pateikiama nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Šalys aiškiai susitaria dėl konkretaus informacijos pateikimo būdo, informacija yra laikoma tinkamai pateikta, jei ji pateikta tuo konkrečiu būdu.

 

 1. KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS IR REGISTRACIJA, SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Registruotu Klientu gali tapti fiziniai asmenys nuo 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.
  2. Bendrovė Kliento tapatybę nustato nuotoliniu būdu. Klientas savo asmens tapatybę patvirtina Programėlėje ir (ar) registracijos Bendrovės svetainėje metu, pasirinkdamas priimtiną būdą: (i) su Smart-ID asmens tapatybės patvirtinimo priemone; (ii) su mobiliu parašu; (iii) video identifikacija.
  3. Klientas, registruodamasis Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje, patvirtina, kad visi pateikti duomenys yra teisingi. Bendrovė turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį abejodama pateiktų duomenų teisingumu, taip pat turėdama įtarimų, kad Klientas Paskyrą siekia susikurti turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą veiklą.
  4. Sutartis laikoma sudaryta Klientui patvirtinus, kad jis susipažino su Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika, ir Bendrovei pateikus pranešimą apie sėkmingą Paskyros sukūrimą ir galioja neterminuotai.

 

 1. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
  1. Klientas pirminės registracijos metu privalo susikurti PIN kodą ir (ar) (papildomai) gali pasirinkti naudojimąsi biometrinėmis apsaugos priemonėmis (mobiliųjų įrenginių gamintojų įdiegtomis apsaugos priemonėmis, kurių veikimas remiasi biometrinių duomenų nuskaitymu, saugojimu ir apdorojimu, pvz. piršto atspaudas), esančiomis Kliento mobiliajame įrenginyje.
  2. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją (rodomas pranešimas įrenginio ekrane) ir Paskyros sukūrimą, turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis:
 • suformuoti įmokų krepšelį (apmokėti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas);
 • apmokėti vieną ruošinį /mokėjimų krepšelį Programėlėje pasiūlytais būdais;
 • papildyti[1] savo Paskyrą Programėlėje nurodytais būdais ;
 • pervesti lėšų į kitas Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų, kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų įstaigų sąskaitas;
 • susipažinti su Programėlėje atliktų mokėjimo operacijų istoriniais ir statistiniais duomenimis;
 • atlikti kitus Programėlėje nurodytus veiksmus (operacijas), valdyti nustatymus.
 1. Mokėjimo operacijoms taikomi limitai, kiti apribojimai yra nurodyti Kainyne, kuris yra patalpintas Bendrovės svetainėje.
 2. Paskyroje esančios Lėšos yra Elektroniniai pinigai1 ir už jų laikymą Bendrovė palūkanų nemoka. Lėšos yra apsaugotos jas atskiriant ir laikant atskiroje sąskaitoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų įstaigų įstatyme įtvirtintais reikalavimais.
 3. Mokėjimo operacijas Klientas gali atlikti prisijungęs prie Paskyros per Programėlę ir (ar) Bendrovės svetainę.
 4. Klientas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti mokėjimo operaciją tiksliai pagal Programėlės nurodymus. Jei Klientas yra gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal Programėlės nurodymuose nustatytas instrukcijas.
 5. Klientas atsako už Bendrovei pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Bendrovė inicijuoja ir / ar įvykdo Mokėjimo nurodymą pagal jame nurodytą unikalų identifikatorių (raidžių, skaičių ar simbolių derinį, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir / arba atliekant mokėjimo operaciją naudojama jo mokėjimo sąskaita):
  • Klientui inicijuojant Mokėjimo nurodymą į savo ar kito kliento sąskaitą, esančią pas kitą Mokėjimo paslaugų teikėją, Bendrovė unikaliu identifikatoriumi laiko Kliento nurodytą gavėjo sąskaitą IBAN (angl. International Bank Account Number) formatu;
  • Klientui inicijuojant Mokėjimo nurodymą į savo ar kito Programėlės turėtojo Paskyrą, Bendrovė unikaliu identifikatoriumi laiko Kliento ID, kuris yra suteikiamas Klientui registracijos Programėlėje metu;
  • Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mokėjimo nurodyme yra pateikta ir papildomų duomenų, Bendrovė atsako tik už mokėjimo operacijos įvykdymą pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą unikalų identifikatorių.
 6. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją pateikiamas iki mokėjimo operacijos įvykdymo momento, mokėjimo operaciją Klientui patvirtinant PIN kodu ar kitu Bendrovės numatytu būdu.
 7. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Klientas patvirtina mokėjimo operaciją PIN kodu ar kitu Bendrovės numatytu būdu.
 8. Mokėjimo nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai Bendrovė gauna Mokėjimo nurodymą. Jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Bendrovės darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas kitą Bendrovės darbo dieną.
 9. Kai vykdomas kredito pervedimas, Bendrovė užtikrina, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo momento mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jeigu Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra tą darbo dieną iki 12 valandos. Jeigu Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 valandos, Bendrovė užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Šis laikotarpis gali būti pratęstas viena banko darbo diena, kai mokėjimo operacija yra inicijuojama popieriniu dokumentu.
 10. Lėšų įskaitymo data į Kliento Paskyrą Bendrovėje yra ne vėlesnė negu darbo diena, kurią mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Bendrovės mokėjimo sąskaitą. Bendrovė užtikrina, kad Klientas galėtų naudotis mokėjimo operacijos suma iš karto, kai ta suma įskaitoma į Bendrovės Mokėjimo sąskaitą.
 11. Jeigu Klientas, atlikdamas mokėjimo operaciją, nurodo neteisingus Lėšų gavėjo duomenis, tačiau pagal tokius pateiktus duomenis Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Klientas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti pinigų, sąskaitą), bus laikoma, kad Bendrovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Klientui nebus grąžinamos. Tokiu atveju Klientas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.
 12. Jei pagal Mokėjimo nurodymą Lėšos grąžinamos dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių (gavėjo sąskaita uždaryta ar blokuota, netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, kt.), grąžinta suma įskaitoma į Kliento Paskyrą. Kliento sumokėtas Komisinis mokestis už Mokėjimo nurodymo įvykdymą negrąžinamas.
 13. Jei Bendrovė vykdydama Kliento Mokėjimo nurodymą padarė klaidą, ji turi teisę be atskiro / papildomo Kliento leidimo / sutikimo atlikti ištaisantį Mokėjimo nurodymą ir įvykdyti Mokėjimo nurodymą pagal nurodytus duomenis. Paaiškėjus, kad Lėšos buvo neteisingai įskaitytos į Kliento Paskyrą arba neteisingai nurašytos nuo Kliento Paskyros, taip pat pastebėjus kitas klaidingas Kliento Paskyros operacijas, Bendrovė turi teisę ištaisyti šias klaidas be papildomo Kliento sutikimo. Tokiu atveju be papildomo Kliento sutikimo klaidos ištaisomos per protingą terminą.
 14. Bendrovė turi teisę prašyti Kliento dokumentais patvirtinti mokėjimo operacijai vykdyti naudojamų pinigų kilmę. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą, kol negauna atitinkamo patvirtinimo. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją, jei įtaria, kad mokėjimo operaciją pageidaujantis įvykdyti asmuo neturi teisės jos įvykdyti arba Bendrovei pateikti dokumentai yra suklastoti ar klaidinantys. Bendrovė neatsako už žalą arba nuostolius, atsiradusius atsisakius vykdyti mokėjimo operaciją.
 15. Bendrovė nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų, jei mokėjimo sąskaitoje esančios Lėšos yra areštuotos arba Kliento teisė disponuoti Lėšomis apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 16. Klientas, pateikęs rašytinį prašymą Bendrovei, gali atšaukti Paskyroje Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą įvykdyti Lėšų pervedimą iki mokėjimo nurodymo įvykdymo momento Bendrovėje. Klientas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai Bendrovė jį įvykdo.
 17. Klientas negali atšaukti patvirtinto Mokėjimo nurodymo įvykdyti Lėšų pervedimą kitam Programėlės turėtojui (mobilaus mokėjimo).
 18. Kai Klientas papildo savo Paskyrą, Bendrovė užtikrina, kad Lėšomis būtų galima disponuoti iš karto gavus Lėšas.
 19. Mokėjimo operacijos tiek grynaisiais, tiek negrynaisiais pinigais atliekamos nacionaline valiuta (eurais).
 20. Pastebėjęs, kad kokia nors pinigų suma į Kliento Paskyrą buvo pervesta nepagrįstai, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę ir tą pervestąją pinigų sumą grąžinti Bendrovei.
 21. Bendrovė turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Bendrovė gali pateikti Klientui ir (arba) asmenims, turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas mokėjimo operacijas.
 22. Bendrovė už atliktas mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas taiko nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą. Komisinis atlyginimas skelbiamas Kainyne.
 23. Komisinis atlyginimas už mokėjimo nurodymą nurašomas iš Kliento Paskyros mokėjimo įvykdymo metu be papildomo Kliento sutikimo. Jei kliento Paskyroje nėra Lėšų arba jų nepakanka įvykdyti mokėjimo nurodymą kartu su Kainyne nustatytu Komisiniu atlyginimu, Bendrovė mokėjimo nurodymo neatlieka.

 

 1. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Kliento teisės:
 • Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Mokėjimo paslaugomis.
 • Jei Klientas yra vartotojas, nutraukęs Sutartį, jis turi teisę nemokamai gauti informaciją apie mokėjimo operacijas, atliktas savo Paskyroje per paskutinius 36 (trisdešimt šeši) mėnesius arba per visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu nuo Sutarties sudarymo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, patvarioje laikmenoje.
 1. Kliento pareigos:
  • naudotis Programėle pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, užtikrinti, kad jis nesinaudos Mokėjimo paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, neatliks veiksmų ir (ar) mokėjimo operacijų, siekdamas legalizuoti pinigų, gautų nusikalstamu ar neteisėtu būdu;
  • pateikti Bendrovei teisingus ir tikslius kontaktinius duomenis, jiems pasikeitus – juos nedelsiant atnaujinti;
  • rūpintis mobilaus įrenginio, kuriame yra įdiegta Programėlė, saugumu, užrakinimu, nepalikti įjungtos Programėlės, neperduoti ar nepalikti kitam asmeniui prieinamose vietose prieigos prie Programėlės, slaptažodžių, saugos kodo;
  • užtikrinti jam suteiktų slaptažodžių ir saugos priemonių saugumą, slaptumą, niekam jų neperduoti, neatskleisti, nedaryti jų prieinamų tretiesiems asmenims;
  • sužinojus apie mobilaus įrenginio praradimą, vagystę arba neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą jo ar Programėlės panaudojimą, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei kontaktais, nurodytais Programėlėje ir (ar) Bendrovės tinklalapyje;
  • kilus įtarimui, kad kiti asmenys gali sužinoti Programėlės, Paskyros PIN kodus, nedelsiant pasikeisti atitinkamą PIN kodą, o jeigu to negali atlikti, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei kontaktais, nurodytais Programėlėje ir (ar) Bendrovės tinklalapyje;
  • naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su mobiliuoju įrenginiu. Klientas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, mobilaus įrenginio gamintojo, o taip pat mobilių programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų. Įdiegus kitą operacinę sistemą į mobilųjį įrenginį ar pakeitus jos standartines integruotas teisių ir apsaugos funkcijas, padidėja pavojus duomenų, saugomų atskirų įdiegtų programėlių, tame tarpe ir Programėlės, saugumui. Bendrovė neatsako dėl operacinės sistemos, mobilaus įrenginio saugumo pažeidimų ir dėl šios priežasties atsiradusių nuostolių.
 2. Kliento atsakomybės, naudojantis Programėle mobiliuoju įrenginiu, Paskyra:
  • Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis Programėle, mobiliuoju įrenginiu, Paskyra;
  • Klientas turi užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie jo mobiliojo įrenginio, Paskyros, imtis visų priemonių, siekiant apsaugoti prisijungimo duomenis. Jeigu prisijungiant prie Paskyros ar vykdant mokėjimo operaciją buvo naudojamas teisingas PIN kodas ( ir (ar) slaptažodis, Bendrovė preziumuoja, kad prie Paskyros prisijungė ir/ar mokėjimo operaciją atliko Klientas;
  • Klientas, pastebėjęs, kad į jo Paskyrą buvo pervestos jam nepriklausančios Lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai pervestomis Lėšomis. Jei į Kliento Paskyrą Lėšos buvo įskaitytos per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, Bendrovė turi teisę ir Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti Lėšas nuo jo Paskyros be Kliento nurodymo. Kliento Paskyroje nesant pakankamai Lėšų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo gavimo dienos grąžinti į Bendrovės sąskaitą klaidingai įskaitytas Lėšas;
  • Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusių su Klientu ar jo atliekamomis mokėjimo operacijomis, periodiškai atnaujinti nurodytus Kliento duomenis. Klientui per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateikus Bendrovės reikalaujamos informacijos ir (ar) dokumentų, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų ar dalies Mokėjimo paslaugų teikimą;
  • Klientui tenka dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 eurų, kai šie nuostoliai patiriami dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo ir (ar) dėl neteisėto jos pasisavinimo;
  • Klientui tenka visi dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu jis juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo ar tyčios neįvykdęs vienos ar kelių šioje Sutartyje nustatytų pareigų. Tokiais atvejais aukščiau nurodytas didžiausios nuostolių sumos ribojimas netaikomas;
  • Po to, kai Klientas Sutarties nustatyta tvarka pateikia pranešimą su prašymu blokuoti Paskyrą ir (ar) mokėjimo priemonę, Kliento nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos mokėjimo priemonės vėliau nei pranešimo pateikimo data tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai.

 

 • BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Bendrovės teisės:
 • Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos informavus Klientą Programėlėje ir Bendrovės svetainėje apie Sutarties sąlygų pakeitimą, kuriuo gerinama Kliento padėtis, pvz. komisinio mokesčio mažinimas, naujų paslaugų įvedimas, Bendrovė gali pranešti Klientui nesilaikydama šiame punkte numatyto termino ir toks pakeitimas įsigalioja pranešime nurodytą dieną. Pranešimo pateikimas Klientui Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje laikomas tinkamu (raštišku) informavimu apie vienašališką Sutarties sąlygų pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiuo pakeitimu, jeigu jis iki pakeitimo įsigaliojimo dienos Bendrovei raštu nepraneša, kad su pakeitimu nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio mokesčio nutraukti Sutartį iki tos dienos, kurią bus pradėtas taikyti pakeitimas. Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimo įsigaliojimo dienos, laikomas, kad Klientas sutinka su atliktu pakeitimu;
 • Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Programėlės veikimą; turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainės esančių elementų išdėstymą. Bendrovė turi teisę tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir / ar sukelia trumpalaikius paslaugų teikimo Klientams sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Bendrovė, norėdama išvengti galimų Kliento ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės, informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu. Šiame punkte nustatytu atveju Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės, informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką;
 • Bendrovė turi teisę blokuoti Kliento Paskyrą ir/ar mokėjimo priemonę, t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti mokėjimo operacijas:
  • jei Klientas nesilaiko Sutarties sąlygų, arba kai yra objektyviai pagrįstų įtarimų, kad Klientas nesilaikys Sutarties sąlygų;
  • dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Paskyros saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Paskyros naudojimu;
  • Kliento iniciatyva, gavusi rašytinį jo prašymą.
 1. Bendrovės atsakomybė už neautorizuotas, netinkamai ar klaidingai inicijuotas mokėjimo operacijas, nuostolių atlyginimas:
  • Bendrovė atsako už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą iki tol, kol mokėjimo operacijos sumą gauna gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas. Sužinojusi apie neatliktą, netinkamai atliktą mokėjimo operaciją dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė grąžina tokios mokėjimo operacijos sumą ir atkuria Paskyros, iš kurios ta suma nurašyta, likutį. Po to, kai mokėjimo operacijos sumą gauna gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, jis tampa atsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą;
  • Tuo atveju, kai Klientas yra lėšų gavėjas, Bendrovė atsakingi už lėšų įskaitymą į Kliento Paskyrą. Bendrovei sužinojus apie netinkamai atliktą ar pavėluotą mokėjimo operaciją, Bendrovė nedelsdama įskaito teisingą mokėjimo operacijos sumą į Kliento Paskyrą. Jeigu gautos Klientui skirtos mokėjimo operacijos sumos Bendrovė negali įskaityti į Kliento Paskyrą, tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina mokėjimo operacijos sumą Klientui;
  • Bendrovė nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kitos Darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba yra informuota apie įvykdytą neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui turi sugrąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Paskyros, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Bendrovė turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai, taip pat, kai pagal Sutarties nuostatas Klientui tenka atsakomybė už neautorizuotas mokėjimo operacijas;
  • Bendrovė neatsako už Lėšų nurašymą, jeigu Klientas neužtikrino savo PIN kodo ar biometrinės apsaugos priemonių apsaugos, neapsaugojo mobiliojo įrenginio, SIM kortelės, kitų duomenų ir dėl to jie tapo žinomi kitiems asmenims, taip pat už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus ar operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (ar) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;
  • Bendrovė atlygina Klientui tik tiesioginius nuostolius, susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija.
 2. Bendrovės pareigos:
  • Bendrovė įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Klientui galimybę naudotis Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės funkcijomis, naudojamoms Paskyrai valdyti.
 3. Bendrovė pranešimus ir pasiūlymus Klientui siunčia Sutartyje ir Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 4. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus ir jei kitaip nenumatyta šioje Sutartyje, Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala (nuostoliai) kyla:
  • dėl Kliento operacijų, veiksmų, atliktų naudojantis Programėle;
  • dėl netikslių, neteisingų Kliento pateiktų duomenų;
  • dėl to, kad Klientas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;
  • dėl trečiųjų asmens veikimo ar neveikimo, prieigos prie Programėlės, Paskyros ir asmens duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, patirtais dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
  • dėl paties Kliento tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų veiksmų;
  • dėl mobilaus įrenginio valdymo praradimo ar sugedimo;
  • dėl mobilaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sutrikimų;
  • jei Klientas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Programėle, nustoja veikusi arba Programėlė neveikia taip, kaip tikėjosi Klientas, ar buvo aptikta klaidų arba paslaugos negalėjo būti suteiktos laiku dėl virusų, atakų, kitokios trečiųjų asmenų įtakos (pvz. programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.);
  • dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.
 5. Bendrovė turi teisę nepriimti ir nevykdyti Kliento prašymų ar nurodymų, neaptarnauti Kliento, esant neįprastoms sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims ar tuo atveju, jei Bendrovei rizika yra nepriimtina.
 6. Jei Bendrovei kyla įtarimų, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas, prisijungimo prie Programėlės duomenys panaudoti nesaugiai, yra pažeistas mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta Programėlė, saugumas ar yra kitų saugumo pažeidimo požymių ar kitų pagrįstų abejonių, Bendrovė gali blokuoti Kliento galimybę naudotis Programėle ir (ar) Paskyra bei susisiekti su Klientu dėl tokio mokėjimo operacijos patvirtinimo ar paneigimo. Tokiu atveju Bendrovė susisieks su Klientu Programėlėje nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei Bendrovei susisiekti su Klientu nepavyksta, Bendrovė gali nevykdyti tokio Mokėjimo nurodymo ir laikyti jį nepatvirtintu.
 7. Klientui kilus abejonių dėl pranešimo patikimumo, Klientas kuo skubiau turi susisiekti su Bendrove nurodytais kontaktais svetainėje, ir įsitikinti, kad minėtą pranešimą tikrai gavo iš Bendrovės.

 

 • INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  1. Visas intelektinės nuosavybės teises į mobiliąją programą ir visą turinį, informaciją, nuotraukas, iliustracijas, meno kūrinius ir kitą grafinę medžiagą bei pavadinimus, logotipus ir prekės ženklus, patalpintus Programėlėje ar Bendrovės svetainėje, saugo autorių teisių įstatymai ir (arba) kiti įstatymai ir (arba) tarptautinės sutartis, ir visos susijusios teisės priklauso Bendrovei ir (arba) jos licencijos davėjams (jei taikoma).
  2. Laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, Bendrovė suteikia Klientui neišimtinę, nemokamą licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudotis Programėle be teisės sublicencijuoti ar ją perleisti, galiojančią toje teritorijoje, kurioje Bendrovė teikia paslaugas.
  3. Pateikdamas įvairias nuotraukas, vaizdus, paveiksliukus ar kitokį turinį naudojantis Programėle, Klientas patvirtina, kad yra turinio savininkas arba turi tinkamą turinio savininko leidimą ją naudoti, kopijuoti ir platinti. Pateikdamas turinį Klientas suteikia Bendrovei pasaulinę, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti turinį teikiant Sutartyje numatytas paslaugas.

 

 1. GINČŲ SPRENDIMAS
  1. Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų. Bendrovė grąžins nurašytas iš Kliento Paskyros lėšas tik tada, jeigu Klientas, sužinojęs apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas mokėjimo operacijas, dėl kurių pagal šią Sutartį gali pareikšti reikalavimus, praneš Bendrovei nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos. Kokios mokėjimo operacijos buvo neautorizuotos ar netinkamai atliktos, Klientas gali pastebėti susipažinęs su atliktų operacijų informacija ir ją patikrinę savo sąskaitos išraše.
  2. Klientas visus pranešimus ir klausimus gali siųsti per Programėlę arba el. paštu pagalba@sollo.lt.
  3. Kliento prašymą Bendrovė išnagrinės neatlygintinai ir ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, pateiks išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu arba elektroniniu būdu. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, bus pateiktas negalutinis atsakymas, kuriame bus nurodyta atsakymo vėlavimo priežastis ir terminas, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
  4. Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Klientas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymu saugomus interesus, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą arba, jeigu Klientas yra vartotojas, į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją Lietuvos banką (adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius; telefonas +370 5 268 0029; el. paštas info@lb.lt; interneto svetainė www.lb.lt).

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Sutartis sudarytas, keičiama ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
  3. Sutartis galioja neterminuotai.
  4. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
  5. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai pranešęs Bendrovei raštu Programėlėje ar per Paskyrą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
  6. Bendrovė gali nutraukti Sutartį apie nutraukimą pranešdama Kliento nurodytais kontaktais Programėle arba per Paskyrą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo:
 • Klientui pateikus neteisingą, ne visą informaciją, atsisakius ją pateikti arba atnaujinti (jeigu Bendrovei ši informacija yra esminė);
 • Klientui nepateikus informacijos apie savo finansinę būklę;
 • Klientui neinformavus apie savo pateiktos informacijos (kuri Bendrovei yra esminė) pasikeitimus ir / arba naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką Kliento vykdomiems įsipareigojimams;
 • Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kita nusikalstama veikla ir / arba vengia, atsisako Bendrovei pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, kitus duomenis nustatytais terminais;
 • Bendrovė turi pagrįstos informacijos, verčiančios abejoti Kliento patikimumu;
 • Bendrovė turi kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.
 1. Bendrovė informuoja Klientą apie vienašališką Sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių nedelsdama.
 2. Klientas, nutraukdamas Sutartį, nemoka jokių mokesčių už Sutarties nutraukimą, nebent toks mokestis yra numatytas Kainyne.
 3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo įsipareigojimų, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, įvykdymo.
 4. Prieš nutraukdama Sutartį ir uždarydama Paskyrą, Bendrovė be papildomo Kliento sutikimo, leidimo ar nurodymo nuo Paskyros nurašo visas Bendrovei mokėtinas sumas nacionaline valiuta.
 5. Mokėjimo operacija, inicijuota pagal Sutartį iki nutraukimo dienos, baigiama įvykdyti vadovaujantis iki nutraukimo galiojusiomis nuostatomis. Nutraukiant Sutartį Paskyra uždaroma, o Lėšų likutis Kliento nurodymu pervedamas į kitą Kliento nurodytą mokėjimo sąskaitą.

 

[1] Bendrovė paslaugą teiks iškart gavusi el. pinigų licenciją

 

Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis, galiojo iki 2022-06-31