Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis

Galioja nuo 2023-04-14

Atsisiųsti dokumentą „Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis”

MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

Mokėjimo paslaugų teikimo sutartis programėlėje ir Bendrovės svetainėje vadinama „Sollo sutarties taisyklėmis“. Šiame dokumente aprašytos bendrosios sutarties sąlygos, mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, kainynas, šalių teisės ir pareigos, kt. Sutarties nuostatos.

 

I.SUTARTIES ŠALYS

 1. Mokėtojas – vartotojas (fizinis asmuo), veikiantis savo vardu ir laisva valia, patvirtinantis, kad yra tikrasis naudos gavėjas bei yra sudaręs šią Sutartį su Bendrove ir naudojasi Bendrovės paslaugomis.
 2. Bendrovė – SOLLO, UAB, juridinio asmens kodas yra 302575294, registracijos adresas Mamoničių g. 3, 02300 Vilnius, adresas korespondencijai Savanorių pr. 16, 03159 Vilnius Lietuvos Respublika, tel. (8 5) 204 3011, el. paštas info@sollo.lt, veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, mokėjimo įstaigos licencijos Nr. 3 (https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=203).

 

II.NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 1. Bendrovės svetainė – Bendrovės interneto svetainė sollo.lt.
 2. Darbo diena – visos dienos, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, taip pat Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnyje numatytas švenčių dienas. Komunikacija tarp Bendrovės ir Mokėtojo vyksta tik darbo dienomis.
 3. Kainynas – Sutarties priedas, kuriame skelbiama informacija apie komisinį atlyginimą, pateikiami Bendrovės patvirtinti mokėjimo paslaugų, Mokėtojo atliekamų mokėjimo operacijų įkainiai bei mokėjimo operacijų limitai, ir kuris yra skelbiamas viešai Bendrovės svetainėje.
 4. Komisinis atlyginimas – Bendrovės taikomas atlygis už teikiamas paslaugas. Komisinio atlyginimo dydis yra nustatytas Kainyne.
 5. Mokėtojo ID – registracijos Programėlėje ir Bendrovės svetainėje metu Mokėtojui suteiktas atpažinimo kodas, matomas Paskyroje prie Mokėtojo asmens duomenų.
 6. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas – kredito įstaiga, elektroninių pinigų įstaiga ar mokėjimo įstaiga, Mokėtojui atidariusi mokėjimo sąskaitą.
 7. Lėšos – negrynieji pinigai, esantys Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo atidarytoje mokėjimo sąskaitoje.
 8. Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu, pateiktu mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui, mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš Mokėtojo sąskaitos, kurią atidarė Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas.
 9. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo nurodymas Bendrovei įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo nurodymą Bendrovei Mokėtojas pateikia naudodamasis Mokėjimo inicijavimo paslauga po to, kai patvirtina Mokėjimo operaciją su Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėju sutartu būdu.
 10. Mokėjimo operacija– Mokėtojo inicijuotas Lėšų pervedimas.
 11. Mokėjimo paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos – pinigų perlaidos, kai Lėšos gaunamos iš Mokėtojo, neatidarant mokėjimo sąskaitos jo vardu, tam, kad tam tikra suma būtų pervesta gavėjui ar gavėjo vardu veikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui, ir (ar) kai tokios Lėšos gaunamos gavėjo vardu ir tampa jam prieinamos.
 12. Neautorizuota mokėjimo operacija – Mokėjimo operacija, kuriai nebuvo duotas Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo nurodymą.
 13. Paskyra – Registravimosi Bendrovės svetainėje ar Programėlėje rezultatas, kurio metu įrašomi užsiregistravusio duomenys, Mokėtojui suteikiamas Mokėtojo ID, ir kuri naudojama Paskyroje nurodytiems veiksmams (operacijoms) atlikti. Paskyra Mokėtojui pasiekiama per Bendrovės svetainę ar Programėlę.
 14. PIN kodas – personalizuotas saugumo duomuo, žinomas tik Mokėtojui, naudojamas prisijungimui prie Paskyros.
 15. Privatumo politika – Bendrovės patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Mokėtojo asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles. Su Privatumo politika Mokėtojas gali susipažinti Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje.
 16. Programėlė – Bendrovės mobili programėlė (angl. App), įdiegiama ir naudojama Mokėtojo mobiliajame įrenginyje (iOs arba Android), kurią galima atsisiųsti iš Apple Store ir Google Play prekyviečių / platformų, ir kuri leidžia Mokėtojui pasiekti Paskyrą.
 17. Sutartis – ši sutartis, sudaryta tarp Mokėtojo ir Bendrovės, su visais jos priedais, įskaitant Sutarties V dalyje aprašytas Mokėjimo paslaugų teikimo taisykles, Kainyną ir kitus dokumentus, kuriuose yra nuoroda į Sutartį su visais vėlesniais šių dokumentų pakeitimais ir (ar) papildymais.
 18. Šalys – Mokėtojas ir Bendrovė kartu.
 19. Tarpininkas – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas yra 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius, kuris veikia Bendrovės vardu ir ją atstovauja Mokėjimo paslaugų teikimo metu. Tarpininkas yra įtrauktas į mokėjimo įstaigų veiklą prižiūrinčios institucijos tvarkomą viešąjį mokėjimo įstaigų (ir jų tarpininkų) sąrašą (http://www.lb.lt/sarasas_1) ir teikia mokėjimo paslaugas parduotuvių kasose.

 

III. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1. Bendrovės ir Mokėtojo santykius reglamentuoja šios Sutarties sąlygos, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 2. Sutartis tarp Bendrovės ir Mokėtojo sudaroma nuotoliniu būdu Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje.
 3. Mokėtojas privalo susipažinti su Sutarties sąlygomis iki Sutarties sudarymo momento. Nurodyti dokumentai patalpinti Bendrovės svetainėje, taip pat pasiekiami Programėlėje.
 4. Sutartis kartu yra vienašališkai neatšaukiamas Bendrovės ir Mokėtojo susitarimas, kad Mokėtojo sudaryta Sutartis (jos pakeitimai ir (ar) nutraukimas), Mokėtojo nurodymai dėl mokėjimo operacijų vykdymo ir kiti veiksmai, atlikti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtinti rašytiniai dokumentai, ir gali būti naudojami kaip įrodanti priemonė teisme ar kitose institucijose ar įstaigose.
 5. Mokėtojas, parsisiuntęs Programėlę į savo mobilųjį įrenginį ir (ar) Bendrovės svetainėje, susipažįsta su Sutarties sąlygomis, Privatumo politika, ir, jeigu sutinka su Sutarties sąlygomis bei pageidauja sudaryti Sutartį, pažymi (paspaudžia) mygtuką prie teiginio „Sutinku su SOLLO sutarties ir privatumo taisyklėmis“.
 6. Mokėtojas, nepageidaujantis sudaryti Sutarties, gali išbandyti Bendrovės svetainės bei Programėlės funkcionalumus kaip neregistruotas vartotojas – suformuoti įmokų krepšelį, t. y. pasirinkus paslaugų teikėją ir pateikus nurodytą informaciją (mokėtojo kodą, mokėjimo informaciją), Programėlė ar Bendrovės svetainė suformuos brūkšninį kodą, kurį Mokėtojas gali apmokėti Tarpininko kasoje.
 7. Sutarties sąlygos, su kuriomis susipažįsta ir su kuriomis sutikimą išreiškia Mokėtojas pirmosios registracijos Programėlėje / Bendrovės svetainėje metu yra taikomos visiems Mokėtojo veiksmams Programėlėje bei Bendrovės svetainėje iki atnaujintų Sutarties sąlygų įsigaliojimo.
 8. Programėlės ir Bendrovės svetainės funkcionalumai gali būti bet kada Bendrovės vienašališkai pildomi, keičiami (įskaitant panaikinimą), atnaujinami. Atsiradus naujoms Programėlės funkcijoms, pasiūlymas dėl naujų funkcijų įsidiegimo pateikiamas Mokėtojui, o Mokėtojo sutikimas dėl naujų funkcijų įdiegimo ir naudojimo išreiškiamas Mokėtojui įdiegiant pasiūlytus atnaujinimus.
 9. Bendrovė turi teisę nutraukti paslaugų teikimą per Programėlę ar per Bendrovės svetainėje sukurtą Paskyrą, informavusi Mokėtoją ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo nutraukimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje nurodytus atvejus.
 10. Bendrovė Mokėtojo asmens duomenis tvarko Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka.
 11. Mokėtojas, atsisiųsdamas Programėlę iš Sutartyje nurodytų oficialių prekyviečių / platformų, išreiškia sutikimą / nesutikimą su Programėlės prieiga prie tam tikrų mobiliojo įrenginio duomenų, nurodytų Privatumo politikoje.
 12. Mokėtojas turi teisę naudotis Paskyra išimtinai asmeniniais (vartojimo) tikslais.
 13. Sutarties galiojimo metu Mokėtojas turi teisę gauti informaciją apie atliktas Mokėjimo operacijas ir (ar) Paskyros būklę (pvz. išrašą už pasirinktą laikotarpį ne ilgesnį kaip 12 mėn.). Su šia informacija Mokėtojas gali susipažinti prisijungęs prie Paskyros nemokamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
 14. Mokėtojas turi teisę bet kada raštu popieriuje ar naudojant kitą patvariąją laikmeną gauti informaciją apie Sutartį. Mokėtojas su Sutartimi ir jos aktualia redakcija gali susipažinti Bendrovės svetainėje arba Programėlėje.
 15. Visi Šalių pagal Sutartį viena kitai skirti pranešimai ir kita korespondencija teikiami raštu lietuvių kalba, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečios nuostatos aiškiai leidžia pateikti kita forma, ir bus laikoma tinkamai pateikta, kai ji įteikiama asmeniškai ar registruota pašto siunta arba pateikiama nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Šalys aiškiai susitaria dėl konkretaus informacijos pateikimo būdo, informacija yra laikoma tinkamai pateikta, jei ji pateikta tuo konkrečiu būdu.

 

IV. MOKĖTOJO IDENTIFIKAVIMAS IR REGISTRACIJA, SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Registruotu Mokėtoju gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.
 2. Bendrovė Mokėtoją identifikuoja nuotoliniu būdu. Mokėtojas identifikuojamas Programėlėje ir (ar) registracijos Bendrovės svetainėje metu, pasirenkant Mokėtojui priimtiną būdą: (i) su Smart-ID asmens tapatybės patvirtinimo priemone; (ii) su mobiliu parašu.
 3. Mokėtojas, registruodamasis Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje, patvirtina, kad visi pateikti duomenys yra teisingi. Bendrovė turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį abejodama pateiktų duomenų teisingumu, taip pat turėdama įtarimų, kad Mokėtojas Paskyrą siekia susikurti turėdamas tikslą vykdyti neteisėtą veiklą.
 4. Sutartis laikoma sudaryta Mokėtojui patvirtinus, kad jis susipažino su Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika, ir Bendrovei pateikus pranešimą apie sėkmingą Paskyros sukūrimą ir galioja neterminuotai.

 

V. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Mokėtojas pirminės registracijos metu privalo susikurti PIN kodą ir (ar) slaptažodį bei gali pasirinkti naudojimąsi biometrinėmis apsaugos priemonėmis (mobiliųjų įrenginių gamintojų įdiegtomis apsaugos priemonėmis, kurių veikimas remiasi biometrinių duomenų nuskaitymu, saugojimu ir apdorojimu, pvz. piršto atspaudas), esančiomis Mokėtojo mobiliajame įrenginyje.
 2. Mokėtojas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją (rodomas pranešimas įrenginio ekrane) ir Paskyros sukūrimą, turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis:
  1. suformuoti įmokų krepšelį (apmokėti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas);
  2. apmokėti mokėjimo ruošinį (-ius) ir/arba mokėjimų krepšelį (-ius) Programėlėje bei Bendrovės svetainėje pasiūlytais būdais;
  3. susipažinti su Programėlėje bei Bendrovės svetainėje atliktų Mokėjimo operacijų istoriniais ir statistiniais duomenimis;
  4. atlikti kitus Paskyroje nurodytus veiksmus (operacijas), valdyti nustatymus.
 3. Mokėjimo operacijoms taikomi limitai, kiti apribojimai yra nurodyti Kainyne, kuris yra patalpintas Bendrovės svetainėje bei Programėlėje.
 4. Mokėjimo operacijas Mokėtojas gali atlikti prisijungęs prie Paskyros per Programėlę ar Bendrovės svetainę.
 5. Mokėtojas privalo pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti mokėjimo operaciją tiksliai pagal Programėlės ar Bendrovės svetainės nurodymus.
 6. Mokėtojas atsako už Bendrovei pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą.
 7. Sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo momento, Mokėjimo operaciją Mokėtojui patvirtinant su Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėju sutartu būdu.
 8. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas patvirtina mokėjimo operaciją su Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėju sutartu būdu.
 9. Mokėjimo nurodymo gavimo momentu laikomas momentas, kai Bendrovė gauna Mokėjimo nurodymą. Jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Bendrovės Darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas kitą Darbo dieną.
 10. Bendrovė užtikrina, kad Mokėtojo inicijuotos Mokėjimo operacijos suma bus įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis (pvz., įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų reikalavimus).
 11. Jeigu Mokėtojas atlikdamas Mokėjimo operaciją, pasirenka neteisingą Lėšų gavėją (pavyzdžiui, Mokėtojas vietoje Lėšų gavėjo UAB „Radviliškio vanduo“, pasirinko UAB „Rokiškio vandenys“), bus laikoma, kad Bendrovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestos sumos Mokėtojui nebus grąžinamos. Tokiu atveju Mokėtojas dėl Lėšų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį juridinį asmenį, tačiau Bendrovė bendradarbiaus su Mokėtoju ir imsis priemonių padedant Mokėtojui atgauti Mokėjimo operacijos lėšas.
 12. Jei pagal Mokėjimo nurodymą įvykdytos Mokėjimo operacijos Lėšos Mokėtojui grąžinamos dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių (gavėjo sąskaita uždaryta ar blokuota, netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, kt.), Mokėtojo sumokėtas Komisinis mokestis už Mokėjimo nurodymo įvykdymą negrąžinamas.
 13. Jei Bendrovė vykdydama Mokėtojo Mokėjimo nurodymą padarė klaidą, ji turi teisę be atskiro/papildomo Mokėtojo leidimo/sutikimo atlikti ištaisantį Mokėjimo nurodymą ir įvykdyti Mokėjimo nurodymą pagal nurodytus duomenis. Bendrovė, vadovaudamasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais, turi teisę prašyti Mokėtojo dokumentais patvirtinti mokėjimo operacijai vykdyti naudojamų Lėšų kilmę. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą, kol negauna atitinkamo patvirtinimo. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją, jei įtaria, kad Mokėjimo operaciją pageidaujantis įvykdyti asmuo neturi teisės jos įvykdyti arba Bendrovei pateikti dokumentai yra suklastoti ar klaidinantys. Bendrovė neatsako už žalą arba nuostolius, atsiradusius atsisakius vykdyti Mokėjimo operaciją.
 14. Mokėtojas, pateikęs rašytinį prašymą Bendrovei, gali atšaukti Mokėtojo pateiktą Mokėjimo nurodymą įvykdyti Lėšų pervedimą iki Mokėjimo nurodymo įvykdymo momento Bendrovėje. Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Bendrovė jį įvykdo.
 15. Mokėjimo operacijos naudojantis Bendrovės svetaine ar Programėle atliekamos negrynaisiais pinigais nacionaline valiuta (eurais).
 16. Bendrovė turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėtojo pateiktus Mokėjimo nurodymus bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas mokėjimo operacijas, kurias atliko Mokėtojas arba kurios buvo atliktos pagal Mokėtojo Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Bendrovė gali pateikti Mokėtojui ir (arba) asmenims, turintiems teisės aktuose nustatytą pagrindą gauti tokius duomenis kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas.
 17. Bendrovė už atliktas Mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas taiko nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą. Komisinis atlyginimas skelbiamas Kainyne.
 18. Komisinis atlyginimas už Mokėjimo nurodymą nurašomas iš Mokėtojo sąskaitos, atidarytos pas Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėją, Mokėjimo operacijos įvykdymo metu. Jei Mokėtojo sąskaitoje, atidarytoje pas Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėją, nėra Lėšų arba jų nepakanka įvykdyti mokėjimo nurodymą, Bendrovė Mokėjimo nurodymo nevykdo.

 

VI. MOKĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Mokėtojo teisės:
  1. Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
  2. Mokėtojas nutraukęs Sutartį turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Mokėjimo operacijas, atliktas savo Paskyroje per paskutinius 36 (trisdešimt šeši) mėnesius arba per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu nuo Sutarties sudarymo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, patvarioje laikmenoje.
 2. Mokėtojo pareigos:
  1. naudotis Paskyra pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, užtikrinti, kad jis nesinaudos Mokėjimo paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, neatliks veiksmų ir (ar) Mokėjimo operacijų, siekdamas legalizuoti pinigų, gautų nusikalstamu ar neteisėtu būdu;
  2. pateikti Bendrovei teisingus ir tikslius kontaktinius duomenis, jiems pasikeitus – juos nedelsiant atnaujinti;
  3. rūpintis mobilaus įrenginio, kuriame yra įdiegta Programėlė, saugumu, užrakinimu, nepalikti įjungtos Programėlės, neperduoti ar nepalikti kitam asmeniui prieinamose vietose prieigos prie Paskyros, slaptažodžių, saugos kodo;
  4. užtikrinti jam suteiktų slaptažodžių ir saugos priemonių saugumą, slaptumą, niekam jų neperduoti, neatskleisti, nedaryti jų prieinamų tretiesiems asmenims;
  5. sužinojus apie neteisėtą (neautorizuotą) Paskyros panaudojimą, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei kontaktais, nurodytais Programėlėje ir (ar) Bendrovės tinklalapyje;
  6. kilus įtarimui, kad kiti asmenys gali sužinoti Paskyros PIN kodą arba slaptažodį, nedelsiant pasikeisti atitinkamą PIN kodą, o jeigu to negali atlikti, nedelsiant apie tai pranešti Bendrovei kontaktais, nurodytais Programėlėje ir (ar) Bendrovės tinklalapyje;
  7. naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su mobiliuoju įrenginiu. Mokėtojas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, mobilaus įrenginio gamintojo, taip pat mobilių programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų. Įdiegus kitą operacinę sistemą į mobilųjį įrenginį ar pakeitus jos standartines integruotas teisių ir apsaugos funkcijas, padidėja pavojus duomenų, saugomų atskirų įdiegtų programėlių, tame tarpe ir Programėlės, saugumui. Bendrovė neatsako dėl operacinės sistemos, mobilaus įrenginio saugumo pažeidimų ir dėl šios priežasties atsiradusių nuostolių.
 3. Mokėtojo atsakomybės, naudojantis mobiliuoju įrenginiu bei Paskyra:
  1. Mokėtojas atsako už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis mobiliuoju įrenginiu bei Paskyra;
  2. Mokėtojas turi užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie jo mobiliojo įrenginio, Paskyros, imtis visų priemonių, siekiant apsaugoti prisijungimo duomenis. Jeigu prisijungiant prie Paskyros ar vykdant Mokėjimo operaciją buvo naudojamas teisingas PIN kodas ir (ar) slaptažodis, Bendrovė preziumuoja, kad prie Paskyros prisijungė Mokėtojas;
  3. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pvz., pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo), Bendrovė turi teisę reikalauti iš Mokėtojo papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, susijusių su Mokėtoju ar jo atliekamomis mokėjimo operacijomis, atnaujinti nurodytus Mokėtojo duomenis. Mokėtojui per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateikus Bendrovės reikalaujamos informacijos ir (ar) dokumentų, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų ar dalies Mokėjimo paslaugų teikimą;

 

VII. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Bendrovės teisės:
  1. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Sutarties sąlygas ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos informavus Mokėtoją Paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Apie Sutarties sąlygų pakeitimą, kuriuo gerinama Mokėtojo padėtis, pvz. komisinio mokesčio mažinimas, naujų paslaugų įvedimas, Bendrovė gali pranešti Mokėtojui nesilaikydama šiame punkte numatyto termino ir toks pakeitimas įsigalioja pranešime nurodytą dieną. Pranešimo pateikimas Mokėtojui Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainėje laikomas tinkamu (raštišku) informavimu apie vienašališką Sutarties sąlygų pakeitimą. Laikoma, kad Mokėtojas sutinka su šiuo pakeitimu, jeigu jis iki pakeitimo įsigaliojimo dienos Bendrovei raštu nepraneša, kad su pakeitimu nesutinka. Šiuo atveju Mokėtojas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio mokesčio nutraukti Sutartį iki tos dienos, kurią bus pradėtas taikyti pakeitimas. Mokėtojui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimo įsigaliojimo dienos, laikoma, kad Mokėtojas sutinka su atliktu pakeitimu;
  2. Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Programėlės bei Bendrovės svetainės veikimą; turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Programėlėje ir (ar) Bendrovės svetainės esančių elementų išdėstymą. Bendrovė turi teisę tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir / ar sukelia trumpalaikius paslaugų teikimo Mokėtojui sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Bendrovė, norėdama išvengti galimų Mokėtojo ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės, informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu. Šiame punkte nustatytu atveju Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės, informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką;
  3. Bendrovė turi teisę blokuoti Paskyrą:
   1. jei Mokėtojas nesilaiko Sutarties sąlygų, arba kai yra objektyviai pagrįstų įtarimų, kad Mokėtojas nesilaikys Sutarties sąlygų;
   2. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Paskyros saugumu, įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Paskyros naudojimu;
   3. Mokėtojo iniciatyva, gavusi rašytinį jo prašymą.
 1. Bendrovės atsakomybė už neautorizuotas, netinkamai ar klaidingai inicijuotas Mokėjimo operacijas:
  1. Bendrovė atsako už tinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą iki tol, kol Mokėjimo operacijos sumą gauna gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas.
  2. Sužinojusi apie neatliktą, netinkamai atliktą mokėjimo operaciją dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė grąžina tokios mokėjimo operacijos sumą į Mokėtojo sąskaitą, atidarytą Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo, iš kurios ta suma nurašyta. Po to, kai mokėjimo operacijos sumą gauna gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, jis tampa atsakingas gavėjui už tinkamą mokėjimo operacijos atlikimą;
  3. Bendrovė atlygina Mokėtojui tik tiesioginius nuostolius, susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija.
 2. Bendrovė įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Mokėtojui galimybę naudotis Programėlės ir (ar) Bendrovės svetainės funkcijomis, naudojamoms Paskyrai valdyti.
 3. Bendrovė pranešimus ir pasiūlymus Mokėtojui siunčia Sutartyje ir Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 4. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus ir jei kitaip nenumatyta šioje Sutartyje, Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala (nuostoliai) kyla:
  1. dėl Mokėtojo operacijų, veiksmų, atliktų naudojantis Programėle ir Bendrovės svetaine;
  2. dėl netikslių, neteisingų Mokėtojo pateiktų duomenų
  3. dėl Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjo ar Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo kaltės;
  4. dėl to, kad Mokėtojas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;
  5. dėl trečiųjų asmens veikimo ar neveikimo, prieigos prie Paskyros ir asmens duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, patirtais dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
  6. dėl paties Mokėtojo tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų veiksmų;
  7. dėl mobilaus įrenginio valdymo praradimo ar sugedimo;
  8. dėl mobilaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sutrikimų;
  9. jei Mokėtojas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Programėle, nustoja veikusi arba Programėlė neveikia taip, kaip tikėjosi Mokėtojas, ar buvo aptikta klaidų arba paslaugos negalėjo būti suteiktos laiku dėl virusų, atakų, kitokios trečiųjų asmenų įtakos (pvz. programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.);
  10. dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.
 5. Bendrovė turi teisę nepriimti ir nevykdyti Mokėtojo prašymų ar nurodymų, neaptarnauti Mokėtojo, esant neįprastoms sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims ar tuo atveju, jei Bendrovei rizika yra nepriimtina.
 6. Jei Bendrovei kyla įtarimų, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Mokėtojas, prisijungimo prie Programėlės arba Bendrovės svetainės duomenys panaudoti nesaugiai, yra pažeistas mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta Programėlė, saugumas ar yra kitų saugumo pažeidimo požymių ar kitų pagrįstų abejonių, Bendrovė gali blokuoti Mokėtojo galimybę naudotis Paskyra bei susisiekti su Mokėtoju dėl tokio mokėjimo operacijos patvirtinimo ar paneigimo. Tokiu atveju Bendrovė susisieks su Mokėtoju Programėlėje nurodytu telefono numeriu ar elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei Bendrovei susisiekti su Mokėtoju nepavyksta, Bendrovė gali nevykdyti tokio Mokėjimo nurodymo.
 7. Kilus abejonių dėl pranešimo patikimumo, Mokėtojas kuo skubiau turi susisiekti su Bendrove  kontaktais, nurodytais Sutartyje, Programėlėje arba Bendrovės  svetainėje, ir įsitikinti, kad minėtą pranešimą tikrai gavo iš Bendrovės.

 

VII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

 1. Visas intelektinės nuosavybės teises į mobiliąją programą ir visą turinį, informaciją, nuotraukas, iliustracijas, meno kūrinius ir kitą grafinę medžiagą bei pavadinimus, logotipus ir prekės ženklus, patalpintus Programėlėje ar Bendrovės svetainėje, saugo autorių teisių įstatymai ir (arba) kiti įstatymai ir (arba) tarptautinės sutartis, ir visos susijusios teisės priklauso Bendrovei ir (arba) jos licencijos davėjams (jei taikoma).
 2. Laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, Bendrovė suteikia Mokėtojui neišimtinę, nemokamą licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudotis Programėle be teisės sublicencijuoti ar ją perleisti, galiojančią toje teritorijoje, kurioje Bendrovė teikia paslaugas.
 3. Pateikdamas įvairias nuotraukas, vaizdus, paveiksliukus ar kitokį turinį naudojantis Programėle, Mokėtojas patvirtina, kad yra turinio savininkas arba turi tinkamą turinio savininko leidimą ją naudoti, kopijuoti ir platinti. Pateikdamas turinį Mokėtojas suteikia Bendrovei pasaulinę, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti turinį teikiant Sutartyje numatytas paslaugas.

 

IX. GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Mokėtojas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų Mokėjimo operacijų. Bendrovė grąžins iš Mokėtojo pas Mokėjimo paslaugų teikėją atidarytos mokėjimo sąskaitos  nurašytas Lėšas tik tada, jeigu Mokėtojas, sužinojęs apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, dėl kurių pagal šią Sutartį gali pareikšti reikalavimus, praneš Bendrovei nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo lėšų nurašymo dienos.
 2. Mokėtojas visus pranešimus ir klausimus gali siųsti el. paštu pagalba@sollo.lt.
 3. Mokėtojo prašymą Bendrovė išnagrinės neatlygintinai ir ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, pateiks išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu arba elektroniniu būdu. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, bus pateiktas negalutinis atsakymas, kuriame bus nurodyta atsakymo vėlavimo priežastis ir terminas, iki kurio Mokėtojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
 4. Visi nesutarimai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Mokėtojas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar įstatymu saugomus interesus, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą arba, jeigu Mokėtojas yra vartotojas, į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją Lietuvos banką (Totorių g. 401121 Vilnius; el. paštas prieziura@lb.lt; daugiau informacijos: Spręskite ginčą su finansinių paslaugų teikėju | Lietuvos bankas (lb.lt).

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sutartis sudaryta ir keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
 3. Sutartis galioja neterminuotai.
 4. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
 5. Mokėtojas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai pranešęs el. paštu pagalba@sollo.lt ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 6. Bendrovė gali nutraukti Sutartį apie nutraukimą pranešdama Mokėtojo Paskyroje nurodytu el. paštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo:
  1. Mokėtojui pateikus neteisingą, ne visą informaciją, atsisakius ją pateikti arba atnaujinti (jeigu Bendrovei ši informacija yra esminė);
  2. Mokėtojui neinformavus apie savo pateiktos informacijos (kuri Bendrovei yra esminė) pasikeitimus;
  3. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad Mokėtojas susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kita nusikalstama veikla ir / arba vengia, atsisako Bendrovei pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, kitus duomenis nustatytais terminais;
  4. Bendrovė turi pagrįstos informacijos, verčiančios abejoti Mokėtojo patikimumu;
  5. Bendrovė turi kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.
 7. Bendrovė, nesilaikydama Sutarties 83 punkte nurodyto termino, turi teisę nedelsdama, neįspėjusi Mokėtojo, nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais atvejais.
 8. Bendrovė informuoja Mokėtoją apie vienašališką Sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių nedelsdama.
 9. Mokėtojas, nutraukdamas Sutartį, nemoka jokių mokesčių už Sutarties nutraukimą, nebent toks mokestis yra numatytas Kainyne.
 10. Mokėjimo operacija, inicijuota pagal Sutartį iki nutraukimo dienos, baigiama įvykdyti vadovaujantis iki nutraukimo galiojusiomis nuostatomis. Nutraukiant Sutartį Paskyra uždaroma.